Bezsłów

13 tekstów – auto­rem jest Bezsłów.

Na­wet z naj­nudniej­sze­go życiory­su można zro­bić bes­tsel­ler. Za­leży kto po­kusi się o je­go spisanie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lutego 2011, 22:53

W te­macie tym nig­dy nie ująłeś mnie słowami.
Je­dynie tym, że masz zbyt wiele czułości, której zwyczaj­nie nie masz ko­mu dać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 lipca 2010, 02:02

Dzi­wię się, że tak długo wyt­rzy­małam.
Że jeszcze nie zniszczył moich uczuć Twój cynizm.
Nie zniszczyło ich na­wet to, że od­su­wasz mnie na da­lekie Po­tem. I to, że w ogóle tak dob­rze Ci be­ze mnie.
Cze­kam.
Wi­no, kil­ka ciepłych słów, dziś? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 czerwca 2010, 17:39

... jeszcze raz, tak jak wte­dy, gdy dot­knąłeś moich ust, a mnie za­lała fa­la wrzątku . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 czerwca 2010, 00:26

19.01.09

Da­jesz mi różę,
sym­bol wszystkiego.
Uwierz,
ra­dości ser­ca w tej chwi­li
nie zmie­rzy nikt.
Mam mi­liony po­wodów,
by niena­widzić świata i tym sa­mym
kochać go
A Ty?
Usychasz trzy­mając zwiędły kwiat,
które­go nie biorę w swe dłonie.
Odchodzę. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 czerwca 2010, 15:17

Pa­mięć. Niczym wiel­ki śmiet­nik wy­pełniony słowa­mi, ges­ta­mi, miej­sca­mi, da­tami. Gniją. Płowieją. Każde­go dnia któreś z nich umy­ka. I co noc ta sa­ma ref­lek­sja. Jak to pow­strzy­mać .. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 maja 2010, 20:29

Nie oglądam się za Tobą, nie wy­pat­ruję. Nie czy­tam po stok­roć Twoich wiado­mości. Już nie jes­tem czekaniem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 maja 2010, 19:03

Skon­denso­wałam swój ból w kil­ku małych łzach. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 maja 2010, 18:18

Krop­la po krop­li spływa z szy­by na pa­rapet. Deszcz.
Tak bar­dzo chciałabym by zmył z mo­jej pościeli Twój za­pach ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 maja 2010, 20:01

Wy­syłają uśmie­chy z dru­giego końca świata. Po­daro­wują pre­zen­ty. Zap­raszają do siebie i tak bar­dzo się cieszą, gdy jes­tem z ni­mi. Roz­poznają mój ból nie po łzach, lecz po słowach, których nie mam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 maja 2010, 21:24

Bezsłów

Pozostawić więcej niż tysiąc słów. Zwerbalizować, ubrać myśli. Codzienny trud, a w głowie miliony scenariuszy. Krótkie sceny. Często bez dialogów. Bez uśmiechów. Za to jest w nich dużo Twoich ust.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bezsłów

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność